1. Cơ hội khách hàng

1.1. Thêm Cơ hội
a. Để thêm cơ hội khách hàng, tại màn hình hình chính, trong mục Quản lý công việc, chọn Cơ hội khách hàng

b. Tại màn hình Cơ hội khách hàng, chọn Thêm Cơ hội

c. Sau khi điền đầy đủ thông tin khách hàng, ấn Lưu

1.2. Sửa Cơ hội
a. Tại cửa sổ Cơ hội khách hàng, chọn khách hàng cần sửa, rồi chọn Sửa

b. Điền các thông tin cần sửa, rồi ấn Lưu


1.3. Xóa Cơ hội khách hàng
– Tại màn hình Cơ hội khách hàng, chọn khách hàng cần xóa, chọn Xóa

1.4. Xuất Cơ hội khách hàng ra file Excel
–  Tại màn hình Cơ hội khách hàng, chọn Xuất


–  Nhập tên file và ấn Save để lưu