1. Người dùng

1.1. Thêm người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Tại màn hình Tài khoản để thêm người dùng quý khách chọn Thêm người dùng
https://f45-zpg.zdn.vn/4023916915755736509/0cfdaa91c0c7099950d6.jpg
c. Màn hình Thêm người dùng hiện ra và quý khách tiến hành nhập các thông tin: Phòng ban, họ tên, Email, điện thoại, mật khẩu, phân quyền sau đó chọn Lưu
https://f17-zpg.zdn.vn/855414602470198517/2d41926e3b38f266ab29.jpg
d. Thêm thông tin nhân sự: Để thêm thông tin nhân sự tại màn hình thêm nhân sự quý khách chọn mục Thông tin nhân sự
https://f33-zpg.zdn.vn/4022733673980777161/4395f14053169a48c307.jpg
– Màn hình Thông tin nhân sự hiện ra và quý khách tiến hành nhập các thông tin: Ngày sinh, hình thức hợp đồng,…sau đó chọn Lưu.
https://f18-zpg.zdn.vn/1191091135230887959/e47ca9e775b1bcefe5a0.jpg
e. Thêm thông tin Tham số lương: để thêm thông tin tham số lương tại màn hình nhân sự quý khách chọn mục Tham số lương
https://f36-zpg.zdn.vn/8177153526717448963/121d59ee87b84ee617a9.jpg
f. Màn hình tham số lương hiện ra và quý khách tiến hành nhập các thông tin: lương cơ bản, lương doanh thu,…sau đó ấn Lưu.
https://f42-zpg.zdn.vn/8980537747031869677/9e8db82a677cae22f76d.jpg

1.2. Sửa thông tin người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Tại màn hình Người dùng, chọn Tài khoản muốn sửa thông tin và ấn sửa
https://f19-zpg.zdn.vn/7199166377697545960/6f66a954f6cb009559da.jpg
c. Màn hình sửa thông tin tài khoản hiện ra và quý khách tiến hành sửa các thông tin sau
– Tài khoản đăng nhập:
https://f42-zpg.zdn.vn/5737115831066094972/a23d65fae165173b4e74.jpg
– Thông tin nhân sự:
https://f20-zpg.zdn.vn/8672231019211916355/7137defe5561a33ffa70.jpg
– Tham số lương:
https://f36-zpg.zdn.vn/7544714741257381586/9686d6975f08a956f019.jpg
d. Sau khi đã chỉnh sửa xong các thông tin quý khách bấm nút Lưu
https://f42-zpg.zdn.vn/7734325585813727787/9a3777ffec601a3e4371.jpg
1.3. Tra cứu nhóm người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Tại phần Tài khoản hiển thị các bộ lọc
https://f42-zpg.zdn.vn/4857698581240389041/51b9ea94463bb065e92a.jpg
c. Quý khách chọn các bộ lọc để lọc dữ liệu cần thiết
– Nhóm người dùng
– Phòng ban
– Khoảng thời gian.
1.4. Tra cứu thông tin người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Tại màn hình Người dùng chọn Nhân sự quý khách muốn tra cứu thông tin
https://f38-zpg.zdn.vn/1452184119750804451/51cf949c5603a05df912.jpg
c. Màn hình thông tin nhân sự sẽ hiển thị như sau
https://f42-zpg.zdn.vn/8522765959127345089/57bb70d9b54643181a57.jpg
1.5. Tra cứu thông tin cấu hình lương
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Tại màn hình Người dùng chọn Nhân sự quý khách muốn tra cứu thông tin
https://f38-zpg.zdn.vn/1452184119750804451/51cf949c5603a05df912.jpg
c. Tại màn hình Nhân sự chọn Cấu hình lương
https://f43-zpg.zdn.vn/4526730484732403622/e3b86ee7aa785c260569.jpg
d. Màn hình cấu hình lương sẽ hiển thị như sau
https://f41-zpg.zdn.vn/2113254957912453030/3e690b2dd9b22fec76a3.jpg
1.6. Xuất thông tin người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Chọn Xuất
https://f36-zpg.zdn.vn/9181761912819073321/636c403369ad9ff3c6bc.jpg
1.7. Xóa thông tin người dùng
a. Tại màn hình chính trong mục Cài đặt chọn Người dùng
https://f40-zpg.zdn.vn/4194482713592865236/acb69af0315fc7019e4e.jpg
b. Chọn người dùng muốn xóa thông tin và ấn Xóa
https://f38-zpg.zdn.vn/6049026682418514938/cfd55dec6a729c2cc563.jpg