1. Thu tiền

1.1. Thêm phiếu thu
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Chọn Thêm phiếu thu

c. Màn hình thêm phiếu thu có giao diện như sau


d. Nhập các thông tin
– Ngày hạch toán: là ngày phản ảnh các nghiệp vụ kế toán phát sinh
– Tài khoản thu tiền
– Loại phiếu thu
– Chứng từ
– Người nộp
– Số tiền
– Ghi chú.
e. Ấn Lưu
1.2. Sửa phiếu thu
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Chọn phiếu thu cần sửa

c. Ấn Sửa

d. Màn hình sửa phiếu thu sẽ hiện ra. Quý khách Cập nhật các thông tin

e. Ấn Lưu
1.3. Xóa phiếu thu
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Chọn phiếu thu cần xóa

c. Ấn Xóa

1.4. Xuất phiếu thu
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Ấn Xuất


c. Nhập tên file, ấn Save để lưu về máy


1.5. Duyệt phiếu / Hủy phiếu thu
Các phiếu thu đã duyệt mới được tính vào doanh thu hoặc các số liệu trong báo cáo. Các phiếu sai sót có thể hủy đi và không tính vào báo cáo.
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Lọc các phiếu thu chờ duyệt

c. Ấn vào mã phiếu để vào chi tiết phiếu thu cần duyệt / hủy.

d. Màn hình chi tiết phiếu thu sẽ hiện ra như sau.

e. Ấn Duyệt phiếu hoặc Hủy phiếu
1.6. In phiếu thu

a. Tại màn hình chính trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Chọn phiếu thu mà quý khách muốn in sau đó chọn In để hoàn tất

1.7. Lọc phiếu thu
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Thu tiền

b. Tại trang danh sách hiển thị bộ lọc

c. Quý khách chọn các bộ lọc để lọc dữ liệu cần thiết
– Trạng thái
– Người nhận tiền
– Người nộp tiền
– Thời gian tạo phiếu.