2. Báo giá dịch vụ

2.1. Thêm Báo giá dịch vụ
a. Tại màn hình Cơ hội khách hàng, chọn Mã cơ hội cần Báo giá dịch vụ

b. Một cửa sổ về thông tin cơ hội khách hàng sẽ hiện ra, chọn Tạo báo giá


c. Trên màn hình Thêm báo giá, nhập đầy đủ các thông tin rồi ấn Lưu


2.2. Tải báo giá
a Trên màn hình Báo giá dịch vụ, ấn Tải báo giá


b. Cửa sổ Chọn biểu mẫu hiện ra, chọn Thư báo giá dịch vụ

c. Sau khi nhập tên file, chọn Save để lưu


2.3. Tạm dừng báo giá
a. Để tạm dừng việc báo giá, trên màn hình Báo giá dịch vụ, chọn Tạm dừng


b. Cửa sổ Tạm dừng báo giá hiện lên, chọn OK

c. Trên màn hình Báo giá dịch vụ, dịch vụ sẽ sẽ chuyển sang giai đoạn Tạm dừng
2.4. Sửa báo giá
a. Trên màn hình Báo giá, chọn Mã khách hàng cần sửa báo giá

b. Trên màn hình Báo giá dịch vụ, chọn Sửa


c. Thông tin Báo giá khách hàng cần sửa hiện ra, sau khi điền các thông tin cần sửa, chọn Lưu


2.5. Báo giá thành công
a. Tại màn hình Báo giá dịch vụ, chọn Tạo hợp đồng


b. Sau khi tạo hợp đồng xong, hệ thống sẽ tự động chuyển báo giá dịch vụ sang trạng thái Báo giá thành công.