2. Đăng nhập ứng dụng

a. Sau khi chọn “Bắt đầu sử dụng” màn hình sẽ chuyển sang trạng thái Đăng nhập như sau

https://f39-zpg.zdn.vn/5906595670696381583/46149268b9db4f8516ca.jpg

b. Quý khách nhập các thông tin tên đăng nhập, mật khẩu và chọn Đăng nhập để truy cập vào hệ thống.