2. Danh mục dịch vụ

2.1. Thêm dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Chọn Thêm dịch vụ
https://f40-zpg.zdn.vn/6129666956619728019/1a4b3b4738d9ce8797c8.jpg
c. Màn hình Thêm dịch vụ hiển thị như sau
https://f17-zpg.zdn.vn/7565434480895822751/115e07e1057ff321aa6e.jpg
d. Quý khách tiến hành thực hiện nhập các thông tin dịch vụ
– Nhóm dịch vụ
– Tên dịch vụ
– Giá dịch vụ
– Quy trình nội bộ
– Nội dung trên hợp đồng: điền các thông tin chèn nội dung vào hợp đồng
– Nội dung trên báo giá: Giá dịch vụ.
e. Ấn Lưu để hoàn thành
https://f45-zpg.zdn.vn/3275517811791560409/3729db99c43c32626b2d.jpg
2.2. Sửa dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn sửa và ấn Sửa
https://f17-zpg.zdn.vn/921527206263467298/f0d6c473bfd6498810c7.jpg
a. Màn hình sửa dịch vụ hiện ra và quý khách tiến hành sửa các thông tin: Nhóm dịch vụ, tên dịch vụ, giá dịch vụ, quy trình…sau đó ấn Lưu
https://f45-zpg.zdn.vn/3275517811791560409/3729db99c43c32626b2d.jpg
2.3. Xóa dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn xóa và ấn Xóa để hoàn tất
https://f42-zpg.zdn.vn/6301089393511973790/833ecaeb864e7010295f.jpg
2.4. Lọc nhóm dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ hiển thị bộ lọc
https://f40-zpg.zdn.vn/7495257991888626690/829775ced76b2135787a.jpg
c. Quý khách chọn các bộ lọc để lọc các dữ liệu cần thiết
– Tranh tụng
– Dịch vụ.
2.5. Tra cứu thông tin dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn tra cứu thông tin
https://f37-zpg.zdn.vn/3960996163908125681/13735d6bf1ce07905edf.jpg
c. Màn hình thông tin dịch vụ sẽ hiển thị như sau
https://f36-zpg.zdn.vn/2386458463073482339/492f20d59270642e3d61.jpg
d. Để tra cứu quy trình, quý khách chọn mục Quy trình
– Màn hình thông tin quy trình hiển thị như sau
https://f36-zpg.zdn.vn/7353892417311173879/bac9ab58fbfc0da254ed.jpg
2.6. Thêm quy trình thực hiện dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn thêm quy trình thực hiện dịch vụ
https://f37-zpg.zdn.vn/3960996163908125681/13735d6bf1ce07905edf.jpg
c. Tại màn hình thông tin dịch vụ chọn Quy trình, sau đó chọn Thêm
https://f32-zpg.zdn.vn/3132651365868358862/5470cb456ce19abfc3f0.jpg
d. Màn hình Thêm quy trình dịch vụ hiện ra và quý khách tiến hành thêm các thông tin: Thứ tự, tên bước, mô tả, thời gian thực hiện dự kiến, chi phí, người thực hiện sau đó chọn Lưu
https://f37-zpg.zdn.vn/7734154012332707605/8bfa34158ab17cef25a0.jpg
2.7. Sửa quy trình thực hiện dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn sửa quy trình thực hiện dịch vụ
https://f37-zpg.zdn.vn/3960996163908125681/13735d6bf1ce07905edf.jpg
c. Tại màn hình thông tin quy trình, chọn quy trình quý khách muốn sửa chọn Sửa
https://f40-zpg.zdn.vn/8280765845588423812/3857c4ca4e6eb830e17f.jpg
d. Màn hình sửa thông tin quy trình hiện ra và quý khách tiến hành sửa các thông tin: Thứ tự, tên bước,…sau đó ấn Lưu.
https://f37-zpg.zdn.vn/2512795609572391316/e140f9f069549f0ac645.jpg
2.8. Xóa quy trình thực hiện dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn xóa quy trình thực hiện dịch vụ
https://f37-zpg.zdn.vn/3960996163908125681/13735d6bf1ce07905edf.jpg
c. Tại màn hình thông tin quy trình dịch vụ, chọn quy trình quý khách muốn xóa và chọn Xóa để hoàn tất
https://f19-zpg.zdn.vn/2293642942556532718/c1cd3ffea65a5004094b.jpg
2.9. Xuất quy trình thực hiện dịch vụ
a. Tại màn hình chính tại menu Cài đặt chọn Danh mục dịch vụ
https://f36-zpg.zdn.vn/8114711147848283305/57e61580942f62713b3e.jpg
b. Tại màn hình Dịch vụ chọn dịch vụ mà quý khách muốn xuất quy trình thực hiện dịch vụ
https://f37-zpg.zdn.vn/3960996163908125681/13735d6bf1ce07905edf.jpg
c. Màn hình thông tin dịch vụ hiện ra, chọn Quy trình
https://f18-zpg.zdn.vn/350386391198087917/892c352cc58a33d46a9b.jpg
d. Sau đó quý khách chọn Xuất quy trình
https://f40-zpg.zdn.vn/1674295726293178574/bcb214b0e21614484d07.jpg