3. Hợp đồng - Vụ việc

3.1. Tạo hợp đồng
a. Trên màn hình Báo giá, chọn Mã khách hàng cần Tạo hợp đồng

b. Màn hình thông tin khách hàng cần tạo hợp đồng sẽ hiện ra, chọn Tạo hợp đồng


c. Trên màn hình Tạo hợp đồng, các thông tin sẽ được tự động cập nhật, điền thêm các thông tin còn thiếu cần thiết, rồi chọn Lưu


3.2. Tải hợp đồng
a. Trên màn hình chính, chọn Hợp đồng – Vụ việc

b. Trên màn hình Hợp đồng, chọn Mã hợp đồng cần tải

c. Màn hình thông tin hợp đồng của khách hàng sẽ hiện ra, chọn Tải hợp đồng


d. Cửa sổ Chọn biểu mẫu hiện ra, chọn Hợp đồng dịch vụ

3.3. Cập nhật tiến độ
a. Trong màn hình thông tin hợp đồng của khách hàng cần cập nhật tiến độ, chọn Cập nhật tiền độ

b.  Cửa sổ Chuyển bước thực hiện sẽ xuất hiện, điền đầy đủ thông tin, rồi chọn OK

3.4. Sửa hợp đồng
a. Trong màn hình thông tin hợp đồng khách hàng cần sửa, chọn Sửa hợp đồng


b. Màn hình hiển thị thông tin hợp đồng của khách hàng, điền thông tin cần sửa và chọn Lưu


3.5. Tạo List to do từ Quy trình
a. Để tạo List to do từ Quy trình có sẵn: Trên màn hình thông tin hợp đồng của khách hàng, chọn Quy trình


b. Màn hình Quy trình thực hiện dịch vụ sẽ hiện ra, chọn Tạo công việc từ quy trình


– Khi đó các công việc sẽ cần thực hiện cho dịch vụ sẽ chuyển sang phần List to do