4. Khách hàng

4.1. Thêm khách hàng
a. Tại màn hình chính trong mục Quản lý công việc chọn menu Khách hàng

b. Chọn Thêm khách hàng

c. Màn hình thêm khách hàng hiển thị như sau

d. Thực hiện nhập các thông tin khách hàng mới
–  Nhóm khách hàng
–  Tên khách hàng
–  Số điện thoại
–  Sinh nhật
–  Email
–  Địa chỉ
–  Số CMND/CCCD
–  Ngày cấp
–  Nơi cấp
–  Số tài khoản, chủ tài khoản, ngân hàng
–  Thông tin người liên hệ: Tên liên hệ, số điện thoại liên hệ, Email liên hệ.
e. Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin khách hàng mới, ấn Lưu để hoàn thành thao tác thêm khách hàng mới.

4.2 Import thông tin khách hàng lên hệ thống
a. Tại màn hình chính trong mục Quản lý công việc chọn menu Khách hàng

b. Màn hình Khách hàng hiển thị quý khách chọn Import

c. Sau khi chọn Import màn hình hiển thị như sau

d. Để tiến hành import quý khách chọn Tải file mẫu về máy

e. Quý khách mở file mẫu và tiến hành nhập các thông tin cần thiết

Lưu ý:
– Không tự ý thay đổi thứ tự các cột trong file excel
– Không tự ý thay đổi tên của các sheet trong file
– Không tự ý thay đổi thứ tự của các sheet trong file
– Những cột bôi vàng là những cột bắt buộc có dữ liệu
– Tại mỗi tiêu đề cột đều có hướng dẫn, mô tả cụ thể về dữ liệu

f. Sau khi đã nhập thông tin khách hàng thành công, tại màn hình Import dữ liệu quý khách chọn file và tiến hành import dữ liệu lên hệ thống

g. Sau khi import dữ liệu thành công màn hình hiển thị như sau

4.3. Sửa thông tin khách hàng
b. Tại màn hình Khách hàng, chọn khách hàng muốn sửa thông tin và ấn Sửa

c. Màn hình sửa thông tin khách hàng hiện ra và quý khách tiến hành sửa các thông tin: Tên khách hàng, số điện thoại, ngày sinh…sau đó ấn Lưu

4.4. Xóa thông tin khách hàng
a. Tại màn hình Khách hàng, chọn khách hàng cần xóa

b. Chọn Xóa để xóa thông tin khách hàng

4.5. Xuất danh sách khách hàng
a. Tại màn hình chính trong mục Quản lý công việc chọn menu Khách hàng

b. Ấn Xuất

4.6. Lọc nhóm khách hàng
a. Tại màn hình chính trong mục Quản lý công việc chọn menu Khách hàng

b. Tại trang danh sách hiển thị bộ lọc

c. Quý khách chọn các bộ lọc để lọc dữ liệu cần thiết
– Nhóm khách hàng
– Người tạo thông tin
– Thời gian tạo phiếu.
4.7. Tra cứu lịch sử giao dịch
a. Tại màn hình chính trong mục Quản lý công việc chọn menu Khách hàng

b. Tại màn hình Khách hàng chọn khách hàng quý khách muốn tra cứu lịch sử
https://f36-zpg.zdn.vn/7615530016072182415/7304082147d1b18fe8c0.jpg
c. Màn hình khách hàng sẽ hiển thị như sau
https://f42-zpg.zdn.vn/6561537554803439455/9b050af95709a157f818.jpg
d. Để tra cứu hợp đồng đã giao dịch với khách hàng, quý khách chọn mục hợp đồng đã giao dịch
https://f16-zpg.zdn.vn/4296317814130621745/12fa1e7c538ca5d2fc9d.jpg
e. Màn hình hợp đồng đã giao dịch hiển thị như sau:

https://f40-zpg.zdn.vn/5465417985252579982/194b400a10fae6a4bfeb.jpg

4.8. Tra cứu lịch sử thu tiền
a. Tại màn hình Khách hàng chọn khách hàng quý khách muốn tra cứu lịch sử
https://f36-zpg.zdn.vn/7615530016072182415/7304082147d1b18fe8c0.jpg
b. Để tra cứu lịch sử thu tiền với khách hàng, quý khách chọn mục Lịch sử thu tiền
https://f32-zpg.zdn.vn/6601553211459320544/3ab57e4428b4deea87a5.jpg
– Màn hình lịch sử thu tiền sẽ hiển thị như sau:
https://f34-zpg.zdn.vn/7080259733150560663/b2dd41751485e2dbbb94.jpg
4.9. Tra cứu lịch sử tư vấn
a. Tại màn hình Khách hàng chọn khách hàng quý khách muốn tra cứu lịch sử
https://f36-zpg.zdn.vn/7615530016072182415/7304082147d1b18fe8c0.jpg
b. Để tra cứu lịch sử tư vấn với khách hàng quý khách chọn mục Lịch sử tư vấn
https://f42-zpg.zdn.vn/2273206870591790417/c8336a3831c8c7969ed9.jpg
– Màn hình lịch sử tư vấn sẽ hiển thị như sau
https://f16-zpg.zdn.vn/720339820094785301/a5207ed82428d2768b39.jpg