5. Đổi mật khẩu

a. Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục Đổi mật khẩu

https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg

b. Màn hình Thay đổi mật khẩu hiện thị quý khách tiến hành thực hiện thay đổi mật khẩu sau đó ấn Lưu

https://f38-zpg.zdn.vn/2003415286319880170/e227acc54273b42ded62.jpg