5. Giờ tư vấn

5.1. Thêm Phiếu tư vấn
a. Trên màn hình chính, chọn Giờ tư vấn

b. Màn hình Phiếu tư vấn hiện ra, chọn Thêm Phiếu tư vấn


c. Thêm các thông tin hoạt động cần thiết vào bảng Thêm hoạt động, rồi chọn Lưu

Ngoài ra, có thể tính thời lượng tư vấn bằng cách chọn đồng hồ bấm giờ ngay tại màn hình chính.

Bắt đầu/ Kết thúc tư vấn, chọn đồng hồ bấm giờ để Bắt đầu/ Kết thúc tính thời lượng tư vấn. Khi kết thúc thời lượng tư vấn, cửa sổ Thêm hoạt động sẽ hiện ra, thời lượng tư vấn sẽ được tự động cập nhật, điền các thông tin cần thiết khác, rồi chọn Lưu

5.2. Xuất danh sách phiếu tư vấn
a. Tại màn hình Phiếu tư vấn, chọn Xuất để xuất danh sách phiếu tư vấn ra file Excel. Sau đó nhập tên file cần lưu, rồi chọn Save để lưu

5.3. Sửa hoạt động
a. Tại màn hình Phiếu tư vấn, chọn Thời gian (giờ

b. Tại màn hình Sửa hoạt động, điền các thông tin cần sửa vào bảng rồi chọn Lưu

5.4. Xóa Phiếu tư vấn
– Tại màn hình Phiếu tư vấn, chọn Phiếu tư vấn cần xóa, chọn Xóa