6. Cài đặt thông báo

a. Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục Cài đặt thông báo

https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg

b. Màn hình Cài đặt thông báo hiện ra quý khách chọn những mục mà mình muốn bật/tắt thông báo

https://f36-zpg.zdn.vn/2527001186617788795/b7bb5d1af4ab02f55bba.jpg