6. Giao tiếp khách hàng

6.1. Thêm hoạt động
a. Để lưu lại những thông tin quan trọng khi trao đổi với khách hàng, tại màn hình chính, chọn Giao tiếp khách hàng

b. Tại giao diện màn hình Hoạt động, chọn Thêm Hoạt động

c. Điền các thông tin vào bảng, nội dung cần ghi nhớ, lưu ý về vụ việc vào phần nội dung rồi chọn Lưu


6.2. Sửa hoạt động
a. Chọn hoạt động cần sửa, rồi chọn Sửa

b. Điền các thông tin cần sửa vào bảng, rồi chọn Lưu


6.3. Xóa hoạt động
– Tương tự với Sửa hoạt động, chọn hoạt động cần xóa, rồi chọn Xóa

6.4. Xuất hoạt động giao tiếp khách hàng
a. Tại giao diện màn hình Giao tiếp khách hàng, chọn Xuất


b. Nhập tên file, rồi chọn Save để lưu file lại