7. Dữ liệu mẫu

a. Tạo dữ liệu mẫu
– Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục Dữ liệu mẫu
https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg
– Màn hình Dữ liệu mẫu hiện ra và quý khách chọn Tạo dữ liệu mẫu: Các dữ liệu mẫu được tạo ngẫu nhiên, chúng tôi chỉ khuyến khích sử dụng tính năng này cho mục đích trải nghiệm phần mềm.
https://f17-zpg.zdn.vn/4503121631407080490/c2ddac3b2d8adbd4829b.jpg
b. Xóa dữ liệu mẫu
– Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục Dữ liệu mẫu
https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg
– Màn hình dữ liệu mẫu hiện ra để xóa dữ liệu mẫu, quý khách chọn Xóa tất cả dữ liệu mẫu. Hãy xóa tất cả các dữ liệu này khi quý khách triển khai dữ liệu thật
https://f38-zpg.zdn.vn/1364832361758609241/ade3eaf66d479b19c256.jpg