8. Đăng xuất

a. Tại màn hình Tổng quan quý khách bấm vào tên tài khoản để vào mục Đăng xuất
https://f17-zpg.zdn.vn/313582779321976527/872b1a37aa9f5cc1058e.jpg
b. Sau đó quý khách chọn Đăng xuất để hoàn tất