2. Chi tiền

2.1. Thêm phiếu chi
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Chọn Thêm phiếu chi

c. Màn hình thêm phiếu chi có giao diện như sau

d. Nhập các thông tin
– Ngày hạch toán: là ngày phản ảnh các nghiệp vụ kế toán phát sinh
– Tài khoản chi tiền
– Loại phiếu chi
– Chứng từ
– Người nộp
– Số tiền
– Ghi chú.
e. Ấn Lưu
2.2. Sửa phiếu chi
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Chọn phiếu chi cần sửa

c. Ấn Sửa

d. Màn hình sửa phiếu chi sẽ hiện ra. Quý khách Cập nhật các thông tin

e. Ấn Lưu
2.3. Xóa phiếu chi
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Chọn phiếu chi cần xóa

c. Ấn Xóa

2.4. Xuất phiếu chi
a) Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b) Ấn Xuất

c) Nhập tên file, ấn Save để lưu về máy


2.5. Duyệt phiếu / Hủy phiếu chi
Các phiếu chi đã duyệt mới được tính vào chi phí hoặc các số liệu trong báo cáo. Các phiếu sai sót có thể hủy đi và không tính vào báo cáo.
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Lọc các phiếu chi chờ duyệt

c. Ấn vào mã phiếu để vào chi tiết phiếu chi cần duyệt / hủy.

d. Màn hình chi tiết phiếu chi sẽ hiện ra như sau.

e. Ấn Duyệt phiếu hoặc Hủy phiếu
2.6. In phiếu chi

a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Chọn phiếu chi mà quý khách muốn in sau đó chọn In để hoàn tất

2.7. Lọc phiếu chi
a. Tại màn hình chính, trong mục Tài chính chọn menu Chi tiền

b. Tại trang danh sách hiển thị bộ lọc

c. Quý khách chọn các bộ lọc để lọc dữ liệu cần thiết
– Trạng thái
– Người nộp tiền
– Người nhận tiền
– Thời gian tạo phiếu.